UWAGA WAŻNE AKTY PRAWNE RODO

WAŻNE AKTY PRAWNE PROSIMY O ZAPOZNANIE

RODO w KASMET S.C.

 Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy:

 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych jest firma KASMET S.C. z siedzibą Kunowo ul. Zielona 22,

 63-800 Gostyń.

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem

e-mail: e-rucinska@wp.pl

telefonicznie: +48 693 412   595

lub wysyłając korespondencję na adres: Kunowo ul. Zielona 22;                         63-800 Gostyń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) realizacji ewentualnych zleceń umów i usług proponowanych przez firmę KASMET S.C.

b) skontaktowania się w celu związanym z realizacją usług, w tym: kontakt w formie korespondencji tradycyjnej, email lub telefonicznie.

c) sprzedaży usług

d) wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków i innych dokumentów sprzedażowych i handlowych;

e) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);

f) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

g) dochodzenia roszczeń i windykacji należności ;

h) archiwizacji danych;

i) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ;

j) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie KASMET S.C.

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji sprzedaży produktów czy też wykonania usługi przez firmę  KASMET S.C.


ODBIORCY DANYCH i PODPOWIERZENIE DANYCH

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą:

a) firma  KASMET S.C., Kunowo ul. Zielona 22; 63-800 Gostyń,

b) podmioty firmy i instytucje, które świadczą usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT, hosting na rzecz firmy KASMET S.C.

c) firmy kurierskie, spedycyjne i pocztowe, za pośrednictwem których doręczamy przesyłki oraz korespondencję;

d) podmioty współpracujące oraz kontrahenci;

e) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez

Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes

Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e) wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można wycofać poprzez przesłanie informacji na adres email: e-rucinska@wp.pl lub adres korespondencyjny.


Stosowne zamiany i uzupełnienia polityki prywatności i RODO będą publikowane na naszej stronie. Natomiast zamiany będziemy uzupełniać stosownie do potrzeb wynikających z Polityki Prywatności i RODO.

Kunowo 2018-04-10